1. ഭാണ്ഡക്കെട്ട്

    1. നാ.
    2. മാറാപ്പ്
    3. ചരക്കുകെട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക