1. ഭാണ്ഡിക

    1. നാ.
    2. പാത്രം
    3. പണിക്കോപ്പ്, ആയുധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക