1. ഭാണ്ഡികൻ

    1. നാ.
    2. ക്ഷുരകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക