1. ഭാണ്ഡിരി

    1. നാ.
    2. മഞ്ചെട്ടി
  2. ഭണ്ഡാരി

    1. നാ.
    2. പണ്ടാരി, ഭണ്ഡാരം സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക