1. ഭാദ്രപദി

    1. നാ.
    2. ഭാദ്രപദമാസത്തിലെ വെളുത്ത വാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക