1. ഭാദ്രമാതുരൻ

    1. നാ.
    2. ഗുണവതിയായ അമ്മയുടെ പുത്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക