1. ഭാനുമതി

    1. നാ.
    2. പ്രകാശമുള്ളവൾ, സുന്ദരി
    1. പുരാണ.
    2. ദുര്യോധനൻറെ ഭാര്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക