1. ഭാമി

    1. നാ.
    2. ശോഭയുള്ളവൻ, പ്രകാശിക്കുന്നവൻ
    3. കോപമുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക