1. ഭാമിനി

    1. നാ.
    2. സുന്ദരിയായ യുവതി
    3. ഭാര്യ, കാമമുള്ളവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക