1. ഭായി1

  1. നാ.
  2. അമ്മ
  3. ബഹുമാന്യയായ സ്ത്രീ
  4. ബായി
 2. ഭായി2

  1. നാ.
  2. സഹോദരൻ
 3. ബായി

  1. നാ.
  2. ഉത്തമസ്ത്രീ, മാന്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക