1. ഭാരക്കട്ടി

    1. നാ.
    2. ഇടക്കട്ടി (ഇരുപതു തുലാം തൂക്കുന്നതിനുള്ള കട്ടി)
    3. ഏറ്റവും കനമുള്ളത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക