1. ഭാരത

  1. വി.
  2. ഭരതനെ സംബന്ധിച്ച
  3. ഭാസിൽ (പ്രകാശത്തിൽ) രതനായ (തത്പരനായ)
 2. ഭൃത

  1. വി.
  2. നിറയ്ക്കപ്പെട്ട
  3. പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട
  4. ഭരിക്കപ്പെട്ട
  5. വഹിക്കപ്പെട്ട
  6. കൂലിക്കുനിറുത്തിയ
 3. ഭാരതി

  1. നാ.
  2. ബ്രഹ്മി
  3. വാക്ക്
  4. കാടപ്പക്ഷി
  5. സരസ്വതി (വാഗ്ദേവി)
  6. ഒരു വൃത്തി
  7. നാട്യവിദ്യ
  1. സംഗീ.
  2. ഗാനവൃത്തിചതുഷ്ടയങ്ങളിൽ ഒന്ന്
 4. ഭാരിത

  1. വി.
  2. ഭാരം കയറ്റിയ
 5. ഭീരുത, -ത്വം

  1. നാ.
  2. ഭീരുവിൻറെ ഭാവം
 6. ഭൂരിദ

  1. വി.
  2. വളരെകൊടുക്കുന്ന, ദാനംചെയ്യുന്ന
 7. ഭൃതി

  1. നാ.
  2. അടിമത്തം
  3. രക്ഷണം
  4. ആഹാരം
  5. ശമ്പളം
  6. വാടക
  7. ഭരണം
  8. കൂലി
  9. മുതൽ, ദ്രവ്യം
 8. ഭരിത

  1. വി.
  2. നിറഞ്ഞ
  3. പച്ചനിറമുള്ള
  4. ഭരിക്കപ്പെട്ട
 9. ബിറേത്ത

  1. നാ. ക്രിസ്തു.
  2. ഒരിനം തൊപ്പി (മതകർമാനുഷ്ഠാനത്തിൽ കത്തോലിക്കരായ വൈദികർ ധരിക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക