1. ഭാരയഷ്ടി

    1. നാ.
    2. കാവുതണ്ട്, ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള വടി, തോളിൽ എടുക്കത്തക്കവണ്ണം രണ്ടറ്റത്തും ഭാരം തൂക്കാവുന്ന ദണ്ഡ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക