1. ഭാരവാഹം

    1. നാ.
    2. ചക്കടാവണ്ടി
    3. ഭാരം വഹിക്കുന്ന മൃഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക