1. ഭാരവാഹിനി

    1. നാ.
    2. അമരി
    3. ചുമതലക്കാരി
    4. ഭാരം വഹിക്കുന്നവൾ, ചുമട്ടുകാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക