1. ഭാരിച്ച

    1. വി.
    2. കനത്ത, ഭാരമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക