1. ഭാര്യാരു

    1. നാ.
    2. ഒരു ജാതി മാൻ
    3. അന്യൻറെ ഭാര്യയിൽ പുത്രനുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക