1. ഭാലൂകം

  1. നാ.
  2. കരടി
 2. ബാലുകം

  1. നാ.
  2. ഒരു വിഷദ്രവ്യം
 3. ഭാലുകം

  1. നാ.
  2. സൂര്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക