1. ഭാവകം

  1. നാ.
  2. ഭവിക്കുന്നത്, ഭാവം, വികാരം
 2. ബിവ്വോകം

  1. നാ.
  2. ബിബ്ബോകം
 3. ഭവികം

  1. നാ.
  2. നന്മ
  3. മംഗളം
  4. ക്ഷേമം
  5. ഭാഗ്യമുള്ളത്
 4. ഭാവികം

  1. നാ.
  2. ഒരു അലങ്കാരം
  3. പ്രമരസാർദ്രവാക്യം
 5. ഭാവുകം

  1. നാ.
  2. ശ്രയസ്സ്
  3. ശുഭം, മംഗളം
  4. ശൃംഗാരരസം തുളുമ്പുന്ന ഭാഷ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക