1. ഭാവത്ക

    1. വി.
    2. ഭവാനെ സംബന്ധിച്ച
    3. അവിടുത്തെ, അങ്ങയുടെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക