1. ഭാവദർശി

    1. നാ.
    2. ഭാവത്തെ നോക്കുന്നവൻ
    3. യജമാനൻറെ ആഗ്രഹം അറിയുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക