1. ഭാവശുദ്ധി

    1. നാ.
    2. ഹൃദയശുദ്ധി (സ്വഭാവനൈർമല്യം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക