1. ഭാവാവസ്ഥ

    1. നാ.
    2. സന്ധി
    3. ശാന്തി
    4. ഉദയം
    5. ശബളത്വം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക