1. ഭാവികൻ

    1. നാ.
    2. അറിയുന്നവൻ, മർമജ്ഞൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക