1. ഭാവിത1

  1. വി.
  2. ഭാവനംചെയ്യപ്പെട്ട
  3. പ്രകാശിക്കപ്പെട്ട
  4. പ്രാപിക്കപ്പെട്ട
  5. വിചാരിക്കപ്പെട്ട, നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട
  6. വീര്യഭേദംവരുത്താനായി മറ്റുമരുന്നുകൾചേർത്തും മറ്റും പാകപ്പെടുത്തിയ
  7. സുഗന്ധിതമായ
 2. ഭാവിത2

  1. നാ.
  2. ഭാവി
  3. ഭാവിക്കൽ
  4. പിന്നീടു സംഭവിക്കേണ്ടത്
  5. വിധിക്കപ്പെട്ടത്
 3. ഭവിത

  1. വി.
  2. ഭവിച്ച, ഉണ്ടായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക