1. ഭാവുകം

    1. നാ.
    2. ശ്രയസ്സ്
    3. ശുഭം, മംഗളം
    4. ശൃംഗാരരസം തുളുമ്പുന്ന ഭാഷ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക