1. ഭാവുകൻ

    1. നാട്യ.
    2. സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിനെ കുറിക്കുന്ന പദം
    1. നാ.
    2. സഹൃദയൻ (ഭാവനചെയ്യുന്നവൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക