1. ഭാഷ

  1. നാ.
  2. നിവൃത്തി
  3. ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധി
  4. സരസ്വതി, വാക്കിൻറെ അധിഷ്ഠാനദേവത
  5. യോജിപ്പ്, വെടിപ്പ്
  6. രൂപം, മാതിരി
  7. സമ്പ്രദായം
  8. നാട്ടുഭാഷ (മലയാളം)
  9. അന്യായം, ഹർജി
  10. നിർവചനം
  11. ആകൃതി, രൂപം, അഴക് (പ്ര.) ഭാഷയാക്കുക = അതാതുദേശത്തെ ഭാഷയിലാക്കുക, തർജമചെയ്യുക
 2. ഭാഷി1

  1. വി.
  2. (കൂടുതൽ) സംസാരിക്കുന്ന
 3. ഭാഷി2

  1. നാ. പദാന്ത്യ.
  2. ഭാഷണംചെയ്യുന്നവൻ ഉദാഃ മിതഭാഷി
 4. ഭീഷ

  1. നാ.
  2. ഭയം, ഭയപ്പെടുത്തൽ
 5. ഭൂഷ

  1. നാ.
  2. അലങ്കാരം
  3. ആഭരണം, രത്നം
 6. ഭേഷ്

  1. വ്യാ.
  2. നന്ന്, കൊള്ളാം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക