1. ഭാഷപ്പെടുത്തുക

    1. ക്രി.
    2. രൂപപ്പെടുത്തുക
    3. പൊരുൾതിരിച്ചെഴുതുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക