1. ഭാസം

  1. നാ.
  2. കഴുകൻ
  3. രശ്മി
  4. പൂവൻകോഴി
  5. നായ്
  6. ശോഭ
  7. സങ്കൽപം
  8. പശുത്തൊഴുത്ത്
 2. ബിസം

  1. നാ.
  2. താമരവളയം
 3. ബുസം

  1. നാ.
  2. ബുഷം
 4. ബിശം

  1. നാ.
  2. ബിസം
 5. ബുഷം

  1. നാ.
  2. ജലം
  3. പതിര്, ഉമി, ചണ്ടി
  4. തൈർക്കട്ട
  5. ഉണക്കച്ചാണകം
 6. ഭേഷം

  1. നാ.
  2. രോഗം
  3. ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക