1. ഭാസകൻ

  1. നാ.
  2. അലക്കുകാരൻ
 2. ഭഷകൻ

  1. നാ.
  2. നായ്
 3. ഭാഷകൻ

  1. നാ.
  2. സംസാരിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക