1. ഭാസത്വം

    1. നാ.
    2. ഭാസത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക