1. ഭാസുര

    1. വി.
    2. ഭയങ്കരമായ
    3. ശോഭയുള്ള
    4. പരാക്രമമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക