1. ഭാസുരാംഗി

    1. നാ.
    2. കോമളശരീരിണി, സുന്ദരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക