1. ഭാസ്കരാചാര്യൻ

    1. നാ.
    2. ഒരു പ്രസിദ്ധജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (എ.ഡി.1114-ൽ ജനിച്ചു)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക