1. ഭാസ്വത്ത്

  1. വി.
  2. ശോഭിക്കുന്ന
 2. ബിസവതി

  1. നാ.
  2. ബിസം ധാരാളമുള്ള കുളം
 3. ഭാസ്വതി

  1. നാ.
  2. ശോഭിക്കുന്നവൾ
  3. സൂര്യനഗരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക