1. ഭാസ്വരം

    1. നാ.
    2. ദിവസം
    3. പകൽ
    4. ചുവന്ന എരിക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക