1. ഭാർഗവപ്രിയം

    1. നാ.
    2. വൈരക്കല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക