1. ഭാർഗവി

    1. നാ.
    2. മഹാലക്ഷ്മി
    3. ശ്രീപാർവതി
    4. ദേവയാനി
    5. കറുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക