1. ഭാർഗവൻ

  1. നാ.
  2. ശുക്രൻ
  3. ആന
  4. വില്ലാളി
  5. പരശുരാമൻ
  6. മാർക്കണ്ഡേയൻ
  7. ജമദഗ്നിമഹർഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക