1. ഭിക്ഷണം

    1. നാ.
    2. അപേക്ഷ, യാചിക്കൽ
  2. ഭക്ഷണം

    1. നാ.
    2. തിന്നാനുള്ളത്, തീൻ, ഊട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക