1. ഭിക്ഷാടനം

    1. നാ.
    2. ഇരക്കാനായിട്ടുള്ള നടപ്പ്
    3. തെണ്ടിത്തിരിയൽ (ഭിക്ഷയ്ക്കായി സഞ്ചരിക്കൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക