1. ഭിത്തിക

    1. നാ.
    2. ഗൗളി
    3. ശതാവരി
    4. ഭിത്തി, ചുവര്
    5. ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് (ഃ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക