1. ഭിത്തിഖാതനം

    1. നാ.
    2. ഭിത്തിപാതനം, "ഭിത്തി തുരക്കുന്നത്", എലി, പെരുച്ചാഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക