1. ഭിദകം

    1. നാ.
    2. വാൾ
    3. ഇടിവാൾ
    4. ഇന്ദ്രൻറെ വജ്രായുധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക