1. ഭിദി(രം)

    1. നാ.
    2. വജ്രായുധം
    3. വജ്രം, വൈരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക