1. ഭിദുര

    1. വി.
    2. പലനിറമുള്ള
    3. ഭേദിക്കുന്ന
    4. ഉടയുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക