1. ഭിന്ദു1

  1. വി.
  2. നശിപ്പിക്കുന്ന
 2. ഭിന്ദു2

  1. നാ.
  2. തുള്ളി
  3. ചാപിള്ള പ്രസവിക്കുന്നവൾ
 3. ബിന്ദു

  1. നാ.
  2. ശുക്ലം
  3. നീർത്തുള്ളി (ചൂണ്ടാണി വിരലിൻറെ രണ്ടുസന്ധിവരെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്താൽ അതിൽനിന്ന് ആദ്യം ഇറ്റുവീഴുന്ന തുള്ളി)
  4. പൂർണവിരാമം
  5. പല്ലുകൊണ്ടുണ്ടായ പാട്
  6. ഇരുപുരികത്തിൻറെയും നടുവ്
  7. ആനയുടെ പതസരി
  1. നാട്യ.
  2. അർത്ഥപ്രകൃതികളിൽ ഒന്ന്
  1. നാ.
  2. പൂജ്യം, അനുസ്വാരം
  3. നിർണായകഘട്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക