1. ഭിന്നത, -ത്വം

    1. നാ.
    2. ഭിന്നമായ അവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക