1. ഭിന്നരുചി

    1. വി.
    2. പല അഭിരുചികളോടുകൂടിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക